248818
 
 
 
 
 

     Menu:

> Startscherm
> Schrijvers
> Verhalen
> Open verhalen
> FAQ
> Vintage

Keiharde dromen
172 Persoonlijk
Door: EsQuizzy
Commentaar van de schrijver:
Categorie: Drama / Roman
Geschatte leestijd: ca. 4 minuten

In antwoord op haar moeders vraag knikte Lidhia en zei: „Dat klopt, mamma. Rosa heeft aan Gabriëlle uitgelegd dat zij gelooft dat de relatie tussen de Almachtige en de mensen — de luchtlingen — voor iedereen persoonlijk hersteld kan worden. Dat de Almachtige zèlf een brug heeft gelegd over een kloof die voor hun onoverbrugbaar is. Gabriëlle gelooft dat ook.”
„Gabriëlle… Rosa… Interessante namen,” vond Quevera, waarop ze de magister een veelbetekenende blik schonk met de woorden: „Een interessante gedachte, ook…”
„Tja,” vond Lidhia, die haar moeders blik niet volgde en daardoor de zwijgende reactie van de magister miste. „Ik weet niet wat ‘Gabriëlle’ betekent. ‘Rosa’ is de naam van een luchtplant met een mooie, rode bloem. Ik zou alleen wel willen dat wij — waterlingen — óók de mogelijkheid hadden om van dat aanbod van de Almachtige gebruik te maken. Ik verlang ernaar door wat Rosa allemaal vertelde en nadat Gabriëlle het aanvaard heeft. Maar ik heb nog zo ontzettend veel vragen wat dat aangaat. Het voelt eenzaam om het bij luchtlingen te zien en mee te maken… en intussen niet te weten of het ook voor mij — voor ons — is…”
„Hoogheid,” hernam de magister het woord. „Bedrogen mijn gehoororganen mijn bejaard denkvermogen of bevestigt u mijn impressie dat uw lippen zojuist de benaming van de luchtlinge ‘Rosa’ verbonden aan een zekere luchtplant?”
Lidhia verwerkte de vraag even en knikte toen bevestigend in Toenaks richting met: „Ja, magister. Waarom vraagt u dat?” Toenak glimlachte eens en antwoordde: „Het zou kunnen duiden op een aanwijzing, ons gegeven door Gershevy, dat het niet onverstandig zou zijn om Rosa’s woorden op de juiste waarde te schatten.”
„Hoe bedoelt u?” vroeg Lidhia nu, die de teksten van de vreemde hofschrijver uit de tijd van koning Grecadec niet zo gauw kon linken aan Rosa uit haar parallelleven.
„Wellicht wilt u uw zitplaats opnieuw innemen, hoogheid, in afwachting van de zaken die ik aansluitend zal gaan presenteren,” stelde Toenak voor. „Ik dank u allervriendelijkst voor uw aanvullende inbreng.” Lidhia deed wat er van haar verlangd werd, al begreep ze niet helemaal waar de magister naartoe wilde. Maar daar gaf haar leraar zelf al snel genoeg antwoord op.
„De geschriften van Gershevy bevatten de volgende tekst,” kondigde de magister een citaat aan. „‘Waar water en lucht elkander raken, waar waken wordt slapen en slapen wordt waken’…”
„Hé! Dat slaat op mij en Gabriëlle!” ontdekte Lidhia pienter — en hardop. Toenak gaf haar een blik die haar tegelijk duidelijk maakte dat zij het bij het rechte eind had èn dat hij haar interruptie niet bijzonder op prijs stelde. Zij slikte de rest van wat ze wilde zeggen gauw in met een mompelend: „Pardon…,” voordat de magister het citaat voltooide met: „Waar woorden van Flora men onderkent, daar eerst wordt de echte schat bekend.’” Strak keek hij Lidhia aan, maar hij kon een grijns niet bedwingen om de houding van de prinses, die hevig zat te blozen. „Uw terechte verkleuring strekt u tot eer, hoogheid,” merkte hij corrigerend op. „Het valt mij daarbij echter op dat u slechts het puntje van uw zetel bezet houdt uit ternauwernood ingehouden enthousiasme. Ook dàt, zo moet ik bekennen, is terecht: de gelijkenis tussen uw situatie en het geciteerde tekstgedeelte is op zijn zachtst gezegd treffend. Lang heb ik mijn hersenen tot kraken gedwongen in mijn pogingen die zin betreffende Flora te doorzien, doch deze eenvoudige uitleg van Rosa’s naam door de prinses lijkt mij het antwoord gegeven te hebben. Immers: ‘flora’ slaat zowel op de ons zo gewone waterplanten als op welke luchtplanten men zich dan ook voorstelt. Het spreekt voor zich dat geen plant ooit spreekt — vandaar mijn conclusie dat wij uit dit rijmsel zouden kunnen concluderen dat het de moeite loont om de nodige aandacht te schenken aan wat een luchtmeisje met een plantennaam ons te zeggen heeft door de persoon van Lidhia heen.” De magister richtte zich opnieuw tot alle aanwezigen. „Zoals u allen — met uitzondering van heer Murox — reeds de dag vóór de huidige van mij vernomen hebt, is het tot mijn schade gebleken dat mijn persoon de geschriften van Gershevy te lang genegeerd blijkt te hebben. Mijn extensieve bestudering van de teksten, in combinatie met de Heilige Geschriften, hebben mij geleidelijk tot een conclusie gebracht die een omvangrijke keuze van mij vereiste.”
Het was afwachtend stil in de vergaderzaal. Niemand had ook maar het flauwste vermoeden van wat er komen ging, maar iedereen was duidelijk nieuwsgierig naar de volgende woorden van de indrukwekkende persoonlijkheid die daar voor hen in het water zweefde. Toenak was zich bewust van wat er zou volgen en onderdrukte een glimlach terwijl hij zei: „Ik heb lang geweigerd maar uiteindelijk ingestemd met de conclusie dat de schrijfselen van Gershevy beschouwd dienen te worden als onderdeel van de ons reeds bekende Heilige Geschriften, en dat interreferentie tussen die werken onderwijst dat onder meer een persoonlijke relatie met de Almachtige niet slechts tot de mogelijkheden behoort, maar dat dit zelfs het verlangen en de opdracht van Hem Zelf is — aan ons allen!”
De korte stilte die op die samenvatting volgde, werd zeer snel vervangen door de verwachte kakofonie van simultane en uiteenlopende reacties. Toenak wist dat zijn uitspraken verdere uitleg en onderbouwing zouden vereisen. Maar hij wist wat hij tot zijn grote voldoening in Lidhia’s ogen had zien opspringen, in die ene stille seconde…

Gepost op 15-08-2009 om 21:30 uur
286 keer gelezen
<< Vorige in deze serie

Alle verhalen in deze serie (Keiharde dromen)
Alle verhalen van deze schrijver (EsQuizzy)Door: Gabriëlle
Leuk dat die geschriften op Lidhia en Gabriëlle van toepassing zijn!
Wat jammer dat ze een roos beschouwen als een rode bloem, dan gaat er toch een wereld aan je voorbij. (sprak zij ervaring)
Misschien moeten we Flora wel gewoon letterlijk nemen. (kan waar zijn of niet, wie zal het zeggen)

Gepost op 16-08-2009 Om 17:12

Tja, maar goed... die wereld gaat ook letterlijk aan hen voorbij: Lidhia heeft maar één referentie, en dat is het kaartje dat ze van Rosa gekregen heeft.

*bloempje*

Gepost op 16-08-2009 Om 22:27

Door: Gabriëlle
uit (moet er nog ergens tussen)

Gepost op 16-08-2009 Om 17:13

Door: Gabriëlle
Dat maakt wel de indringendheid van het gemis duidelijk, vind ik. Maar ja aan ons gaat ook een wereld onder water verloren, ondanks de inspanningen van Cousteau, want we blijven luchtmensen.

Gepost op 17-08-2009 Om 08:31

Maar misschien heeft God de onderwaterwereld ook een beetje meer voor Zichzelf geschapen om van te genieten...

=)

Gepost op 17-08-2009 Om 14:19

Door: kiezel
Tekstuele opmerking:
Strak keek hij Lidhia aan, maar grijnsde onwillekeurig... Let op de inversie.

Inhoudelijke opmerking:
persoonlijk leren kennen ; een relatie aangaan met de Almachtige: het (b)lijkt hier dat de waterlingen deze termen direct begrijpen. Terwijl dit toch iets is wat zij niet kennen. `Zelfs` voor luchtlingen zijn deze begrippen vaak ongrijpbaar en blijft de concrete betekenis versluierd. Behalve in goed-christelijke milieus als de onze natuurlijk.
`t Is zomaar een gedachte; ik probeer dit even te lezen zonder voorkennis over persoonlijke relaties met God. Wellicht is een aanpassing van de terminologie beter voor het verhaal?

Detectivistische opmerking:
Het begint wel het eind van een `Hercule Poirot` te lijken waarin in aanwezigheid van alle belangrijke personages de clou van het verhaal wordt gepresenteerd!
Dan is het wachten alleen nog op het door de mand vallen van de `bad guy`!
Gepost op 17-08-2009 Om 16:03
Inversie: oeps. Mijn score gaat al wel omhoog, maar dat is er inderdaad weer eentje, ja.

Inhoudelijk: doe eens een voorstel alsjeblieft?

Detectivistisch (lol): als het door de mand vallen (door de ring zinken?) van de slechterik alles is wat je nog van Kd verwacht, staat je nog een verrassing te wachten, kiezel.

=)

Gepost op 17-08-2009 Om 16:09

Door: kiezel
Oh-oh die lijn had niet zover moeten doorlopen...

M.b.t. die inversie mag je je trouwens in goed gezelschap weten! In mijn vakantie merkte ik dat grote schrijvers (schrijfsters) als bijvoorbeeld Annie M.G. Schmidt en Tonke Dragt hier ook vrij regelmatig mee de mist in gaan. Dat is dan toch een verzachtende omstandigheid voor jou...!
Gepost op 17-08-2009 Om 16:06
Tja, en die heb ik allebei nog wel eens gelezen als kind, dus dat verklaart weer het een en ander. =)

Maar ik probeer er wel op te letten.

Wat betreft inhoudelijk, nog even: ik denk dat het hoe dan ook moeilijk is ieder stukje apologetiek en bruggenbouwen in welk verhaal of gesprek dan ook volledig te zuiveren van "de tale Kanaäns". Je zult toch op een gegeven moment woorden als "gered", "relatie", "opnieuw geboren" etc. moeten gebruiken, denk ik. Daar kom je bijna niet omheen. Net als zegswijzen als "Jezus komt in je leven", of "God komt in je hart wonen" of "geef je leven aan Jezus" maar als je die laatste vereenvoudigd krijg je iets als "wijd je leven aan Jezus toe", en zelfs dat is nog moeilijk taalgebruik voor sommigen.
Bij het schrijven van deze posts (de laatste twee) heb ik me heel beweust gericht op het concept "relatie", in plaats van "redding", waar ik Rosa al een stuk over had laten vertellen.

Gepost op 17-08-2009 Om 16:17

Door: EsQuizzy
vereenvoudigt, natuurlijk...

Gepost op 17-08-2009 Om 16:19

Bij iedere uitleg van het geloof of aspecten ervan zal de ontvanger een bepaalde hoeveelheid openbaring door de Heilige Geest nodig hebben, denk ik.

=)

Gepost op 17-08-2009 Om 16:21

Door: EsQuizzy
In de laatste alinea heb ik "uitleg en" toegevoegd, ik hoop dat dat beter overkomt.

Verder heb ik eens verder nagedacht over wat je zei, kiezel, en ik moet toegeven dat ik me met dit verhaal een beetje een leerling van C.S. Lewis voel: ik de lezer aan het denken zetten, niet te veel bij het handje nemen.

Gepost op 17-08-2009 Om 22:06

Door: Gabriëlle
Ik weet niet of je misschien juist precies dezelfde woorden zou moeten gebruiken als Rosa. Voor Lidhia is dat immers het referentiekader. Verder weet ze niets van de luchtmensen, dus kan ze ook geen eigen woorden gebruiken voor iets wat ze niet kent...

Kiezel: Ik van Tonke Dragt. Heerlijke boeken heeft ze geschreven. Kan er nu nog van genieten, ondanks de inversie.

Gepost op 18-08-2009 Om 18:01

Dezelfde woorden: goed punt. Kijk ik even naar. Toenak kan de huidige bewoordingen natuurlijk wèl gewoon gebruiken: hij heeft zijn eigen referentiekader...

=)

Gepost op 18-08-2009 Om 18:23

Door: EsQuizzy
Ik heb deze post lichtelijk herzien. Eigenlijk alleen een wijziging in het eerste gedeelte, waardoor Lidhia’s verwoording meer overeenkomt met wat ze van Rosa heeft meegekregen.En nu verder met Kd·173.Gepost op 18-08-2009 Om 21:10

Door: Tines
Mooi gezegd over dat enthousiasme... Lidhia is volgens mij helemaal blij dat al die onzekerheden van de afgelopen tijd duidelijker worden en dat ze ze gewoon kan delen...

En wat kiezel al zegt: het lijkt inderdaad alsof het verhaal zich hier echt ontvouwt: lijntjes komen bij elkaar en de eerste ooh`s en aha`s kunnen vallen!

: er zit nóg een Flora in dit verhaal, de bibliothecaresse, toch? Ben benieuwd of die er ook nog iets mee te maken heeft.
Gepost op 18-08-2009 Om 22:03

Misschien wel. Misschien ook niet.

=)

Gepost op 19-08-2009 Om 11:51

Door: Gabriëlle
Ja, dit vind ik heel geloofwaardig overkomen!
Tines: dat bedoelde ik ook met mijn opmerking hierboven. Esq. o nee, Christiaan maakt het ons weer moeilijk en onze gedachten worden afgeleid.

Gepost op 19-08-2009 Om 08:37

=D Tuuuurlijk!!! =D

Gepost op 19-08-2009 Om 11:48

Door: kiezel
@Christiaan: zo vind ik het veel beter! Een logische en goede oplossing die Gabriëlle heeft aangedragen.

@Gabriëlle: ben momenteel aan het lezen in Geheimen van het wilde woud. Eigenlijk geleend voor mijn zoon maar de laatste tijd merk ik dat ik zelf ook erg geschikt ben voor dit soort `kinderboeken`. Geldt trouwens ook voor andere schrijvers (m/v) zoals bijvoorbeeld Astrid Lindgren.
Gepost op 19-08-2009 Om 09:23

Th4nk j00. |p

Gepost op 19-08-2009 Om 11:50

Door: inem
Hé, Christiaan... Mooie post. Bijzonder. Ik wil er verder nog op reageren maar nu niet. Ik is suf Dus.

Maar echt het zit goed in elkaar.
SOms moest ik er ook wel even bij glimlachen. Die reacties van Lidhia. Echt goed...

Gepost op 19-08-2009 Om 21:41

Jij is suf? =Z

Lekker slapen dan. =)

Gepost op 19-08-2009 Om 21:51

Door: inem
Ja...
Maargoed... Slapen, het is zo heet op zolder.
Gepost op 19-08-2009 Om 21:57

Ik hoop dat je lekker geslapen hebt. Als het zo heet is, verhuis ik mijzelf altijd naar de middenverdieping. Maar dat moet natuurlijk wel kunnen...

=)

Gepost op 20-08-2009 Om 08:28

Door: Gabriëlle
@Kiezel: De Geheimen van het wilde woud is een vervolg op Een brief voor de koning, weet je dat? Geweldige boeken. Vond het ook een goed excuus om mee te gaan met mijn kinderen naar de bios, toen de film draaide. Hebben ze erg goed gedaan. Geeft precies de sfeer van het boek weer en dat heb je niet altijd, vind ik.
Astrid Lindgren is ook een favoriet van mij. En Thea Beckman, mijn zoon leest de boeken die ik vroeger ook altijd verslond. Heerlijk, avontuur...

Gepost op 21-08-2009 Om 07:50

Door: inem
Een brief voor de koning, daar is ook een dvd van
Gepost op 21-08-2009 Om 11:09

Door: kiezel
@Gabriëlle & inem: De brief voor de koning heb ik afgelopen vakantie gelezen. Niet voor niets heeft dat boek de griffel der griffels gewonnen...
De DVD hebben we voor de vakantie gezien, ik vond het mooi gefilmd qua sfeer en locaties maar het had iets dichter bij het boek mogen blijven. Zoals in de briljante TV-serie `de zevensprong` uit 1982 bijvoorbeeld (ook een boek van Tonke Dragt).
Gepost op 21-08-2009 Om 11:47

Door: inem
Weet je wat nou het domme is... ik heb de dvd gezien, maar het boek ken ik niet. Ja, nu wel een beetje, maar toch niet helemaal, denk ik, toch?
Dat is vaak wel jammer, dat er veel dingen niet in de dvd staan, die juist zo mooi zijn in het boek bijv.
Gepost op 21-08-2009 Om 19:44

Door: Gabriëlle
Dat geldt trouwens bij de Zevensprong niet. Dat was een hele lange serie, dus echt alles uit het boek staat in die serie. Ik vond zelfs dat de hoofdrolspeler die Frans speelt nog lijkt op de plaatjes in het boek. Ik lees dit boek nog regelmatig, in het begin elk jaar wel een keer. Ik zou weer eens moeten beginnen...

Mijn eigen exemplaar is helaas al uit elkaar gevallen. Leuk te weten dat er nog meer fans zijn van die oude schrijvers!

Gepost op 22-08-2009 Om 12:20

Door: Levanda
De zevensprong moet ik nog steeds lezen, ik was te jong toen ik erin begon. Als ik dat eenmaal gehad heb, duurt het jaren voor ik het toch nog probeer.
De andere twee heb ik al wel gelezen. En herlezen. Bij de film vond ik het vooral jammer (zoals bij zoveel films) dat ze met het uiterlijk gewoon hun eigen weg kiezen. Vooral de haarkleur.
Gepost op 22-08-2009 Om 14:53

Door: Gabriëlle
O help, ik kan me helaas niet herinneren wat voor haarkleur Tiuri had. Van Frans van der Steg uit de Zevensprong kan ik me dat nog wel goed herinneren, maar ja dat is ook van crusiaal belang voor het verhaal. Ik verklap verder niets. Levanda: lezen, echt doen, ik vind hem nu nog leuk, dus te oud kun je er in ieder geval nooit voor zijn.

Gepost op 22-08-2009 Om 18:04

Door: EsQuizzy
Leuk verhaal hier. Ben het eens met Gabriëlle, maar kunnen we dit soort gesprekken in het vervolg op het Forum voeren? Het komt niet zo leuk over om thuis te komen en drie nieuwe reacties op mijn Kd-post te vinden die dan totaal niets met de post Kd te maken blijken te hebben...Gepost op 24-08-2009 Om 22:48

Door: inem
Sorry Christiaan.
Gepost op 25-08-2009 Om 10:17
Is al goed, hoor. Hoef je geen sorry voor te zeggen.

=)

Gepost op 25-08-2009 Om 11:20

Door: inem
Ik ben benieuwd naar je nieuwe Kd post... waneer komt die?
Gepost op 25-08-2009 Om 10:18

Zo snel mogelijk! =D

Gepost op 25-08-2009 Om 11:21

Door: Gabriëlle
Ja, dat dacht ik ook eigenlijk toen het uit de hand ging lopen. Maar ja, toen was het al zover. Sorry hoor!

Gepost op 25-08-2009 Om 12:14

Geeft niet. Bedankt! =)

Gepost op 25-08-2009 Om 12:16

Door:
ik stop nu met lezen hoor ik ga morgenochtend verder en mrgem middag en avond haha
Gepost op 13-07-2011 Om 20:22

Dit werk is ingezonden op http://www.blocnoot.nl en blijft te allen tijde eigendom van de feitelijke auteur van het werk (of bloCnoot zolang de auteur niet kan worden teruggevonden). Zonder toestemming van de feitelijke auteur mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen. BloCnoot zal nooit toestemming geven indien de auteur niet teruggevonden kan worden. Mocht er sprake zijn van misbruik van de inhoud van het gepubliceerde werk op welke manier ook zullen er (in samenspraak met de auteur) stappen ondernomen worden.